Liturģija

Svētdienas dievkalpojums luterāņu draudzē

Ievada liturģija.

Mācītājs iesāk dievkalpojumu: Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā!
Draudze dzied 1. dziesmu.

Mācītājs altārī lasa ievada psalmu, ko noslēdz ar:
Gods ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.
Draudze atbild: Kā iesākumā bija, kā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen!

Mācītājs aicina uz grēksūdzi:
Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti!
Draudze dzied 2. dziesmu (pēc dziesmas dodas pie altāra).

Grēksūdze: Visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs! Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu šeit laikā un tur mūžībā. Bet tie man no sirds žēl un gauži sāp un es Tevi lūdzu Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla, Jēzus Kristus, mana Pestītāja rūgto ciešanu un nāves dēļ: žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku, piedod visus manus grēkus un dod man žēlīgi sava Svētā Gara spēku, ka varu atgriezties!
Visi dzied: Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies.

Mācītājs: Vai tu tici, ka mana piedošana ir Dieva piedošana?
Grēku sūdzētāji atbild: Jā!
Mācītājs ar roku uzlikšanu: Pēc Jēzus Kristus pavēles es tev piedodu visus tavus grēkus Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.

Grēksūdzētāji tiek atlaisti: Ejiet ar mieru.

Mācītājs dzied: Gods Dievam augstībā!
Visi dzied: Gods lai ir Dievam augstībā, kas mums tāds žēlīgs rādās, ka mums nedz šeit nedz mūžībā nav kaites vairs nekādas. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, virs zemes miers top sludināts, viss ienaids jau pagalam.

Mācītājs sveicina draudzi: Tas Kungs ar jums.
Draudze atbild: Un ar tavu garu.

Mācītājs: Lūgsim.
Dievs Kungs, Debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, valdi mūs ar Savu Svēto Garu, ka Tavus Vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam un tā svēti topam, uz Jēzu Kristu, Tavu Dēlu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz Viņu liekam, pēc Taviem Vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim caur Tavu Mīļo Dēlu, Jēzu Kristu,
Draudze noslēdz: mūsu Kungu. Āmen, āmen.

Dieva vārda liturģija.

Mācītājs: Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto Vārdu.
Pēc lasījuma: Āmen.
Draudze dzied: Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Draudze dzied 3. dziesmu.

Mācītājs: Kristīgā draudze, uzklausi svēto evaņģēliju.
Pēc lasījuma: Āmen.
Draudze dzied: Slava Tev ak Kristu! Āmen, Āmen, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Āmen, Āmen, Alleluja.

Visi apliecina kristīgo ticību ar Apustuļu ticības apliecību:
Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju,
un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus.
Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu draudzi, svēto biedrību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.
Draudze dzied: Āmen! Āmen! Āmen!

Kanceles daļa.

Pirms sprediķa draudze dzied 4. dziesmu. Mācītājs dodas uz kanceli.
Apustuliskais sveiciens: Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus. Āmen.
Lūgšana: Kungs Dievs, Svētais Gars, mēs lūdzam, svētī mūs Sava vārda patiesībā, jo Tavs vārds ir patiesība un mūžīgā dzīvība. Āmen!
SPREDIĶIS.
Sprediķi noslēdz: Āmen!

Pēc sprediķa draudze dzied 5. dziesmu.

Mācītājs: Lūgsim Dievu!
LIELĀ DRAUDZES LŪGŠANA
Pēc lūgšanas: Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un domas Kristū Jēzu uz mūžīgo dzīvošanu! Āmen.

Svētais Vakarēdiens

Draudze dzied 6. dziesmu.
Dziesmas laika mācītājs ieiet altārī. Sagatavo dievgaldu.

Mācītājs: Tas Kungs ar jums!
Draudze: Un ar tavu garu!
Mācītājs: Paceliet savas sirdis!
Draudze: Mēs tās paceļam uz to Kungu.
Mācītājs: Sacīsim pateicību Dievam, savam Kungam.
Draudze: Tā ir labi un tā piederas.

Mācītājs pret altāri: Tiešām, tā ir labi un tā piederas un ir svētīgi, Ka tev, mūžīgais Dievs, visuspēcīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās pateicam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kura dēļ Tu mūs saudzē, mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsoli, tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami.
Visi: Svēts ir, svēts ir, svēts ir Tas Kungs, un debess un zeme un debess un zeme ir pilna Viņa godības. Ozianna augstībā! Lai slavēts ir kas nāk, Tā Kunga vārdā, Ozianna augstībā.

Visi: Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!

Mācītājs: Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums tiek dota, to dariet mani pieminēdami.
Tāpat Viņš ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: Ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas grēku piedošanai, to dariet cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami.

Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, jūs pasludiniet Tā Kunga nāvi, iekams Viņš nāk. Tā Kunga miers ir ar jums visiem!
Draudze: Āmen!

Visi dzied (pēdējā panta laikā dievgaldnieki pulcējas ap altāri):
Ak Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēku, apžēlojies par mums.
Ak Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēku, apžēlojies par mums.
Ak Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēku, dod mums Savu mieru!

Mācītājs sniegdams maizi: Ņem un ēd, tā ir Jēzus Kristus miesa.
Dievgaldnieks: Āmen!

Mācītājs sniegdams biķeri: Ņem un dzer, tās ir Jēzus Kristus asinis.
Dievgaldnieks: Āmen!

Mācītājs atlaiž dievgaldniekus: Jēzus Kristus miesa par jums ir nāvē nodota pie krusta staba Golgātā, un Viņa asinis ir izlietas jūsu grēku piedošanai. Tās svētīs jūsu dvēseli un miesu un pasargās jūs īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu. Ejiet ar mieru.

Mācītājs aicina pateikties: Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir mīlīgs. Alleluja.
Draudze: Un Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Alleluja.

Mācītājs: Mēs Tev pateicamies, Visuspēcīgais Dievs, ka Tu mūs esi atspirdzinājis ar saviem Vārdiem un ar savu Sakramentu, un lūdzam Tevi, svētī mums to, ka pie mums vairojas ticība uz Tevi un sirsnīga mīlestība starp mums visiem caur Jēzu Kristu,
Draudze noslēdz: mūsu Kungu. Āmen, Āmen.

Mācītājs svētī draudzi:
Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā! Tas Kungs apgaismo Savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs! Tas Kungs paceļ Savu svēto vaigu uz tevi un dod tev mieru!
Draudze: Āmen! Āmen! Āmen!

Draudze dzied 7. dziesmu (beigu dziesmu). Mācītājs iziet no altāra.

Ziņojumi draudzei.

Dievkalpojumi Augšāmcelšanās luterāņu draudzē svētdienās plkst.15:30
Kalpo mācītājs Gvido Ozoliņš (mob. +371 22171769; gvidoozolins@inbox.lv)
Draudzes mājas lapa internetā: www.dievkalpojums.lv